دوفصلنامه تمدن حقوقی

دوفصلنامه تمدن حقوقی

Legal civilization
دوفصلنامه تمدن حقوقی با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره ۸۴۷۴۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است. این دوفصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی پژوهشی است. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این دوفصلنامه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است.