فصلنامه زمین ساخت

فصلنامه زمین ساخت

TECTONICSپوستر فصلنامه زمین ساخت

مجله "زمین ساخت" به صورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال ،توسط دانشگاه بیرجند منتشر می شود. این مجله ی تخصصی ،به منظور ارائه جدیدترین یافته های علمی و نظریه ها در زمینه های مختلف گرایش های تکتونیک و زمین شناسی ساختاری و گرایش های مرتبط به آن در علوم زمین ،کمک به ارتقای سطح علمی دانش آموختگان این رشته ،کمک به کاربردی شدن یافته های علمی ،ایجاد زمینه لازم برای همکاری بین پژوهشگران در داخل و خارج از کشور و اطلاع رسانی چاپ و انتشار می یابد.

متن مقالات و مطالب مندرج به دو زبان فارسی  خواهد بود ولی چکیده مقالات به هر دوزبان در هر شماره چاپ خواهد شد .

این نشریه موفق به دریافت پروانه انتشار 93/682مورخ 1393/1/19از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و   اعتبار علمی -پژوهشی به شماره 97/3/18/311209مورخ 1397/12/6از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گردیده است.

به کلیه نویسندگان محترم توصیه می شود مقالات خود را مطابق با اهداف و قالب ارائه مقالات مجله که در قسمت راهنمای نویسندگان به طور کامل ذکر شده است تنظیم نمایند.