دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

Pomology Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

مجله پژوهش های میوه­ کاری مقالات پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با میوه­ های مناطق معتدله، میوه­ های گرمسیری و نیمه گرمسیری، ریز میوه­ ها، خشک میوه­ ها، بیوتکنولوژی، تغذیه گیاهی، کشت بافت، فیزیولوژی و فن­آوری پس از برداشت و سایر زمینه های مربوط با میوه­ کاری را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و در سایر نشریه ­ها چاپ نشده باشند، برای چاپ پذیرش می­نماید. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی یا خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی می­باشند.  رعایت دقیق راهنمای نویسندگان در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.