فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

Quarterly Journal of Strategic Research of the Islamic Revoiutionپوستر فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی

فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی موفق به کسب درجه اعتبار علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

نشریه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی برپایه مجوز شماره ۱۳۹۹۳-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به ورود در فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی شده است. نشریه برمبنای ماده ۲ آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸) به صورت فصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی منتشر می کند.

این مجله تا ثبل از سال ۱۳۹۹ با عنوان فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی منتشر می گردید.