فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی

فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی

Quarterly Journal of Strategic Research of the Islamic Revoiution
فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

تبیین فلسفه،مبانی و نظریه های انقلاب اسلامی،ویژگی های انقلاب اسلامی،آثار و دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی،ظرفیت ها و داشته های انقلاب اسلامی،چشم انداز و آینده انقلاب  اسلامی،آرمان،اهداف و شعارهای انقلاب  اسلامی، عوامل و پیشرانهای انقلاب اسلامی،آسیب ها و موانع انقلاب  اسلامی، راهبردها وبرنامه های انقلاب اسلامی

این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود.