فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

Quarterly Journal of Applied Research in Counselingپوستر فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره در حوزه های مشاوره خانواده و زوج درمانی، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و سازمانی ، مشاوره توانبخشی، مشاوره ازدواج و جوانان ، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره اعتیاد منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود.