فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

Quarterly Journal of Applied Research in Counseling
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره در حوزه های مشاوره خانواده و زوج درمانی، مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی و سازمانی ، مشاوره توانبخشی، مشاوره ازدواج و جوانان ، مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره اعتیاد منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود.