فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

Studies of urban structure and functionپوستر فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران در راستای اعتلای دانش و تحلیل مسائل شهری و در جهت کاهش خلاء مطالعات برنامه ریزی در حوزه تحقیقات شهری فصلنامه ای را با عنوان مطالعات ساختار و کارکرد شهری با  کسب مجوز (شماره ۷۴۹۷۱ مورخ ۱۱/۳/۹۴)  و تایید کمیسیون نشریات (شماره ۲/۲۰۵۹۴۹/۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱)از  وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این فصلنامه نشریه ای دانشگاهی است که در نظر دارد به انتشار پژوهش های نظری و تجربی معطوف به مسائل شهری بپردازد. مجله حاضر از پاییز ۱۳۹۷ دارای رتبه علمی پژوهشی شد.  

 این نشریه قبلا با عنوان «مطالعات برنامه ریزی شهری » چاپ می شده است.

فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری با هدف کمک به ارتقاء سطح دانش برنامه ریزی شهری با اصول و معیارهای اسلامی- ایرانی و حمایت از محققان ایرانی با محوریت یافته های بومی سیاست های زیر را پیگیری می نماید:

-  حمایت از تحقیقات پایه ای در رابطه با نظریه های برنامه ریزی شهری و منطقه ای که مبتنی بر شرایط سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بومی باشد.

- کمک به توسعه روش ها و تکنیک های مدیریت و برنامه ریری شهری و منطقه ای.

-  افزایش شناخت در رابطه با ارزیابی سیاست ها و استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای در ایران و انتقال تجربیات و درس های گذشته و یافتن سیاست ها و استراتژی های بهینه منطبق بر شرایط روز جامعه.

- مشارکت طلبی محققان، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در تدوین مقالات نظری و تجربی.

- جلب مشارکت محققان سایر کشورها و فراهم سازی بستری برای برقراری تبادل علمی و انتقال تجربیات بویژه با محققان سایر کشورهای اسلامی.