دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت

دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت

Journal of Modern Research in the Teachings of the quranپوستر دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت

این دو فصلنامه می کوشد تا با همراهی اندیشمندان اسلامی، فصلی جدید را در تبیین آیات قرآن و روایات آل البیت گشوده و آنچه که بتواند در تحقق جامعه قرآنی یاریمان دهد به مخاطبان خود عرضه دارد.

محور اصلی مقالات پذیرفته شده آموزه های قرآنی و حدیثی خواهد بود و بنابراین کلیه مباحث حوزه مسائل قرآن و حدیث که بتواند در ارائه مناسب نظر صحیح دین در مسائل مبتلابه مانند الگو سازی زندگی، ارائه سبک زندگی دینی، تحلیل و پاسخ به شبهات قرآنی و حدیثی و ... موثر باشد پذیرفته می‌شود.