دوفصلنامه احسن الحدیث

دوفصلنامه احسن الحدیث

Ahsan al-hadithپوستر دوفصلنامه احسن الحدیث

احسن الحدیث، به نشر پژوهش های مرتبط با حوزۀ علوم قرآن و حدیث می پردازد و هدف آن، ایجاد بستری مناسب برای ارائۀ پژوهش های منتشرنشدۀ اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علوم ثقلین است. بسترسازی برای رفع نقایص و نشر تحقیقات نوپژوهشگران و دانشجویان از مهم ترین اهداف این نشریه است.
زمینۀ پذیرش مقالات:
مقالات مورد پذیرش باید در عرصۀ مطالعات قرآنی یا حدیثی یا مطالعات تطبیقی میان شیعه و اهل سنت باشد. پژوه شهای مربوط به سایر علوم، به شرط ارتباط مباحث مقاله
با قرآن یا حدیث پذیرفته خواهد شد.