پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

Journal of Science and Education of the Holy Quranپوستر پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، به نشر اندیشه ها و پژوهش های قرآنی می پردازد. 

این نشریه توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر می شود.