دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر

Sacred Defense Studies and contemporary Battlesپوستر دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر

دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)- مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر به زبان فارسی منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش:

تولید دانش در زمینه فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر

نظریه‌پردازی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر

آسیب‌شناسی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر

راهکارهای مقابله با تحریف فرهنگ دفاع مقدس و نبردهای معاصر

بررسی نقش رسانه‌ها در دفاع مقدس و نبردهای معاصر

بررسی نقش فضای مجازی در دفاع مقدس و نبردهای معاصر

عرضه شیوه‌ها، روش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در زمینه‌های تخصصی موردنظر

ارتقای سطح دانش علمی در حوزه دفاع مقدس و نبردهای معاصر