پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه

پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه

Quarterly Journal of Research in History, Politics and Mediaپوستر پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه

هدف عمده نشریه پژوهش نامه تاریخ، سیاست و رسانه، فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با اهداف عالی اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س) می باشد.
از این رو، امید است که این نشریه وضعیت مطالعات موجود در خصوص زمینه های مورد نظر اندیشکده را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش رو ارائه دهد.
به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

حوزه های پذیرش مقالات:

علوم سیاسی، تاریخ، رسانه، دیپلماسی عمومی و انقلاب اسلامی