فصلنامه اندیشه مکران

فصلنامه اندیشه مکران

ANDISHE-E-Makran A Quarterly Research Journalپوستر فصلنامه اندیشه مکران

فصلنامه اندیشه مکران در حوزه علوم انسانی و فرهنگ منتشر می شود.

یکی از اهداف این فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی این است که مقاله هایی را منتشر کند که در آن اصول اخلاقی رعایت شده باشد.