فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

Retirement Strategiesپوستر فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

نشریه  راهبردهای بازنشستگی نشریه ای علمی است که در زمینه توسعه کارآفرینی، توسعه مدیریت، بازنشستگی، سلامت، بیمه و اکچوئری از بهار ۱۳۹۸ منتشر می شود. 

این نشریه از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را در حوزه بازنشستگی پس از ثبت نام ، براساس راهنمای تدوین مقالات تنظیم و ارسال نمایند.

محورهای موضوعی نشریه به شرح ذیل است:

 • برنامه­ ریزی بازنشستگی
 • نظام بازنشستگی
 • صندوق­ های بازنشستگی
 • سرمایه­ گذاری و حوزه مالی بازنشستگی
 • کیفیت زندگی بازنشستگان، پیش و پس از بازنشستگی
 • کسب و کار بازنشستگان
 • حوزه­ های ارتباطی و اجتماعی بازنشستگی
 • امور سلامت و رفاه بازنشستگان
 • بیمه و آکچوئری حوزه بازنشستگی
 • خدمات حوزه بازنشستگی
 • آموزش بازنشستگی