دوفصلنامه اعتبار سنجی حدیث

دوفصلنامه اعتبار سنجی حدیث

Studies Of Validation of Hadithپوستر دوفصلنامه اعتبار سنجی حدیث

دوفصلنامۀ مطالعات اعتبارسنجی حدیث وابسته به گروه رجال‌پژوهی معاونت پژوهشی حوزۀ علمیۀ خراسان رضوی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه تحقیقات حدیثی و رجالی‌، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. این دوفصنامه مشتمل بر سه رویکرد محتوایی کلی زیر است که هر یک حداقل چهارده زیرموضوع را دربرمی‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را در راستای این رویکردها و زیرموضوعات و دیگر موضوعات مرتبط به نشانی سامانۀ فصلنامه ارسال کنند.

دانش رجال و اعتبارسنجی حدیث

۱- دانش رجال الحدیث و گستره‌های مختلف آن
۲- اهمیت دانش رجال و جایگاه آن در علوم اسلامی؛
۳- بررسی دیدگاه‌های معارض با دانش رجال الحدیث؛
۴- روابط میان رشته‌ای دانش رجال و دیگر دانش‌های حدیثی و غیرحدیثی؛
۵- بازخوانی مبانی و رویکرد‌های مذهبی و کلامی دانشیان رجال و تاثیر آن بر دیدگاه‌های رجالی آنان؛
۶- جایگاه حدیث و روشهای کاربرد و اعتبارسنجی آن در دانش‌های مختلف؛
۷- نقل به معنا و گسترۀ آن در حجیّت و کارآیی حدیث شیعه؛
۸- مطالعات تطبیقی در ارزیابی و شناخت راویان مشترک منابع شیعی و سنی؛
۹- مطالعات رجال و حدیث تطبیقی شیعی و سنی و آسیب شناسی آنها؛
۱۰- اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه و اهل تسنّن؛
۱۱- تاریخ حدیث و کارکرد آن در اعتبارسنجی حدیث و گونه شناسی آن؛
۱۲- تبیین روش‌های اعتبارسنجی محتوایی منابع حدیثی؛
۱۳- تبیین روش‌های اعتبارسنجی صدوری منابع حدیثی؛
۱۴- تبیین روش‌های اعتبارسنجی انتساب منابع حدیثی.