دوفصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی

دوفصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی

Islam & Interculturalپوستر دوفصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «اسلام و ارتباطات میان فرهنگی» وابسته به «هیات اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» است که تحت «معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان» فعالیت می کند.

«هیات اندیشه ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان فرهنگی» در نظر دارد تا با استفاده از آراء و نظرات اندیشمندان و متخصصان حوزه ارتباطات میان فرهنگی و گفتگوی بین ادیان، نسبت به دریافت، بررسی و پذیرش مقالات علمی- پزوهشی اقدام نماید.

موضوعات کلی در حوزه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی:

       ۱. اسلام و جهانی شدن

       ۲. اسلام و دیگری سازی

       ۳. اسلام و رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در عرصه بین الملل

       ۴. الگوی اسلامی ارتباطات میان فرهنگی

       ۵. اسلام و گفتگوی بین ادیان

       ۶. مطالعات اسلامی در غرب

       ۷. مطالعه الهیات تطبیقی

       ۸. آینده پژوهشی ادیان و ارتباطات میان فرهنگی