دوفصلنامه آموزه های نوین کلامی

دوفصلنامه آموزه های نوین کلامی

New Theological Teachingsپوستر دوفصلنامه آموزه های نوین کلامی

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «آموزه های نوین کلامی» که مراحل اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی را دنبال می کند

پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فلسفی و کلامی برای شماره های آتی خود است. 

علاقه مندان می توانند مقاله های خود را جهت ارزیابی و پذیرش از طریق سایت دوفصلنامه ارسال نمایند.

دوفصلنامه در قبال داوری و چاپ مقالات هزینه دریافت نمی کند.