دوفصلنامه پژوهش های اسلامی زن و خانواده

دوفصلنامه پژوهش های اسلامی زن و خانواده

Islamic Studies about Woman & Familyپوستر دوفصلنامه پژوهش های اسلامی زن و خانواده

مجله پژوهش های اسلامی زن و خانواده توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در مشهد منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با  مطالعات و پژوهش های اسلامی در حوزه زن و خانواده مقاله می پذیرد.