دوفصلنامه مصباح الفقاهه

دوفصلنامه مصباح الفقاهه

MISBAH-ul-FIQAHEپوستر دوفصلنامه مصباح الفقاهه

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «مصباح الفقاهه» که مراحل اخذ مجوز علمی ـ پژوهشی را دنبال می کند.

پذیرای مقالات پژوهشی در زمینه فقه و اصول برای شماره های آتی خود است. 

علاقه مندان می توانند مقاله های خود را جهت ارزیابی و پذیرش از طریق سایت دوفصلنامه ارسال نمایند.

دوفصلنامه در قبال داوری و چاپ مقالات هزینه دریافت نمی کند.