پژوهشنامه حقوق تطبیقی

پژوهشنامه حقوق تطبیقی

Journal of Comparative Lawپوستر پژوهشنامه حقوق تطبیقی

پژوهشنامه حقوق تطبیقی بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ «موفق به کسب رتبه «ب» در فرآیند ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال ۱۳۹۹» شده و در لیست نشریات علمی و پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز قرار گرفته است و در حال حاضر دارای امتیاز علمی (پژوهشی) می باشد. لازم به ذکر است دامنه موضوعی نشریه «تمامی شاخه های علم حقوق از جمله حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و زیرمجموعه های آن از طریق تطبیق میان حقوق ایران و حقوق خارجی به ویژه حقوق رومی ژرمنی و حقوق کامن لا و همچنین مقایسه میان حقوق ملی و حقوق فراملی می باشد.»