پژوهشنامه حقوق تطبیقی

پژوهشنامه حقوق تطبیقی

Journal of Comparative Law




پژوهشنامه حقوق تطبیقی توسط دانشگاه مازندران منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه حقوق تطبیقی مقاله می پذیرد.

اهداف نشریه:

۱- اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه حقوق تطبیقی.

۲- کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه حقوق تطبیقی.

۳- فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه حقوق تطبیقی.