دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران

دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران

Journal of Iranian Handicraftsپوستر دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران

در راستای شناخت و معرفی هنرهای صناعی و به منظور تولید و گسترش مرزهای علم، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های علمی و هنری، حفظ و تقویت فرهنگ بومی و ملی مبتنی بر اصالت‌ها، شناسایی و شناساندن هنرهای صناعی به منظور اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی- اسلامی، ترویج هنرهای صناعی در بطن جامعه به عنوان یکی از مهمترین مواریث معنوی و کاربردی ایرانی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در زمینه هنرهای کاربردی، شناساندن فعالیت‌های علمی و هنری پژوهشگران و توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران و هنرمندان کشور، دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی با موافقت کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، فعالیت خود را درگروه مطالعات عالی هنر دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان آغاز نموده است.

حوزه های پذیرش مقالات:

هنرهای صناعی ایران با محوریت (تاریخ و پیشینه،زیبایی شناسی، مبانی نظری و شیوه های عملی، دانش و فناوری های بومی ایران و آینده پژوهی هنرهای صناعی ایران)، هنرهای وابسته به معماری مقاله می پذیرد.