دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی

دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی

Islamic Psychological Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی

نشریه «پژوهش های روان شناسی اسلامی» نشریه ای علمی و بین المللی است و در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات روانشناختی» مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

این نشریه در حوزه روان‌شناسی مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی مقاله می پذیرد.