فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی

فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی

Islam and educational researchپوستر فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی

اسلام و پژوهش‌های تربیتی دو فصل‌نامه‌ای علمی پژوهشی در زمینه علوم تربیتی است، و طیف وسیع موضوعات تعلیم و تربیت از فلسفه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت اسلامی تا ساحت‌های دینی، اجتماعی و عاطفی و گرایش‌های این رشته به صورت پژوهش‌های نظری و تجربی را شامل می‌شود.

این دو فصل‌نامه در نظر دارد پژوهش‌های خود را با توجه به دیدگاه اسلام و مبانی آن در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد و بر همین اساس، پذیرای مقالات محققان و استادان ارجمند حوزه و دانشگاه می‌باشد.