دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

History of Islam in the mirror of research
این نشریه با هدف انتشار مقالات علمی ـ تخصصی در زمینه‌های تاریخ اسلام و تشیع، امامان شیعه(ع)، ایران اسلامی و تمدن اسلامی، از پاییز۱۳۸۱ با چهار پیش شماره و سپس از بهار سال ۱۳۸۳ به بعد، در قالب فصل‌نامه منتشر می‌شود.

این نشریه با هدف ایجاد فرصت برای ارائه یافته‌های پژوهشگران تاریخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌های بنیادی و نظری نیز از مقالات و بررسی‌های کاربردی که با حفظ ملاک‌ها و معیارهای علمی، به نوعی به نیازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنین مقالات مربوط به مطالعات جدید در زمینه سیره و تاریخ اسلام و تاریخ تشیع که راهگشای علاقه‌مندان باشد، استقبال می‌کند.