دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

History of Islam in the mirror of researchپوستر دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

این نشریه با هدف انتشار مقالات علمی تخصصی در زمینه‌های تاریخ اسلام و تشیع، امامان شیعه(ع)، ایران اسلامی و تمدن اسلامی، از پاییز۱۳۸۱ با چهار پیش شماره و سپس از بهار سال ۱۳۸۳ به بعد، در قالب فصل‌نامه منتشر می‌شود.

این نشریه با هدف ایجاد فرصت برای ارائه یافته‌های پژوهشگران تاریخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌های بنیادی و نظری نیز از مقالات و بررسی‌های کاربردی که با حفظ ملاک‌ها و معیارهای علمی، به نوعی به نیازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنین مقالات مربوط به مطالعات جدید در زمینه سیره و تاریخ اسلام و تاریخ تشیع که راهگشای علاقه‌مندان باشد، استقبال می‌کند.