فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

Public Law Thoughts
فصل‌نامه علمی ـ ترویجی اندیشه‌های حقوق عمومی

قلمرو‌های زیر را این نشریه وجهه همت خویش قرار داده است:

۱. معرفی و تبیین انواع پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های مختلف علم حقوق؛

۲.حوزه‌های مختلف حقوق‌پژوهی (فراحقوق، حقوق هنجاری، حقوق کاربردی، حقوق توصیفی، حقوق تطبیقی بین‌المذاهب، و...)؛

۳. رابـطه حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطه حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسی، حقوق و روانکاوی، حقوق و دین، حقوق و فقه، حقوق و...)؛

۴. رابطه حقوق و علوم دیگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسی و حقوق، جامعه‌شناسی و حقوق، انسان‌شناسی و حقوق، سیاست و حقوق،‌ اقتصاد و...)؛

۵. جایگاه حقوق در دانش‌های تجربی و علوم انسانی؛

۶. شیوه‌های استنباط حقوقی از متون اسلامی؛

۷. بررسی و نقد روش‌های موجود در حوزه حقوق پژوهی؛

۸. بررسی و نقد منابع و تراث حقوقی؛

۹. نقش فناوری نوین در فرایند حقوق‌پژوهی و طرح مسایل جدید حقوقی؛

۱۰. راه‌کارهای کاربردی ساختن حقوق در همه ابعاد زندگی بشری.