فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

Public Law Thoughtsپوستر فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

فصل نامه علمی ترویجی اندیشه های حقوق عمومی

قلمرو های زیر را این نشریه وجهه همت خویش قرار داده است:

۱. معرفی و تبیین انواع پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه های مختلف علم حقوق؛

۲.حوزه های مختلف حقوق پژوهی (فراحقوق، حقوق هنجاری، حقوق کاربردی، حقوق توصیفی، حقوق تطبیقی بین المذاهب، و...)؛

۳. رابطه حقوق و علوم همگن (رابطه حقوق و عرفان، حقوق و روان شناسی، حقوق و روانکاوی، حقوق و دین، حقوق و فقه، حقوق و...)؛

۴. رابطه حقوق و علوم دیگر (فلسفه و حقوق، معرفت شناسی و حقوق، جامعه شناسی و حقوق، انسان شناسی و حقوق، سیاست و حقوق، اقتصاد و...)؛

۵. جایگاه حقوق در دانش های تجربی و علوم انسانی؛

۶. شیوه های استنباط حقوقی از متون اسلامی؛

۷. بررسی و نقد روش های موجود در حوزه حقوق پژوهی؛

۸. بررسی و نقد منابع و تراث حقوقی؛

۹. نقش فناوری نوین در فرایند حقوق پژوهی و طرح مسایل جدید حقوقی؛

۱۰. راه کارهای کاربردی ساختن حقوق در همه ابعاد زندگی بشری.