مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

Quality of research in Islamic sciences
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ضرورت انتشار نشریه‌ای تخصصی و پژوهش‌محور، که یاری‌رسان پژوهشگران در مباحثی همچون اصول و فنون، روش‌شناسی، آسیب‌شناسی پژوهش و... باشد، در میان سایر نشریات تخصصی، کاملا محسوس است. بر این اساس، معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به انتشار دوفصل‌نامه علمی تخصصی پژوهش نموده است.