مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

Quality of research in Islamic sciencesپوستر مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ضرورت انتشار نشریه‌ای تخصصی و پژوهش‌محور، که یاری‌رسان پژوهشگران در مباحثی همچون اصول و فنون، روش‌شناسی، آسیب‌شناسی پژوهش و... باشد، در میان سایر نشریات تخصصی، کاملا محسوس است. بر این اساس، معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به انتشار دوفصل‌نامه علمی تخصصی پژوهش نموده است.