دوفصلنامه معارف منطقی

دوفصلنامه معارف منطقی

Logical knowledgeپوستر دوفصلنامه معارف منطقی

معارف منطقی مجله‌ای علمی تخصصی در زمینه منطق با رویکرد‌های ذیل است: منطق قدیم (همچون: منطق ارسطویی، منطق مگاری و منطق رواقی) منطق اسلامی (همچون: منطق فارابی، منطق سینوی، منطق اشراقی، منطق صدرایی) منطق جدید (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.
از اهداف جدی نشریه، مقایسه بین منطق قدیم ، منطق اسلامی و منطق جدید همراه با نقد و بررسی و نیز مباحث تاریخی و سیر تطور آرا و بررسی ریشه‌های تحول آرای منطقی است. افزون بر این، «معارف منطقی» در پی ارائه پژوهش‌هایی در زمینه رابطه منطق با علوم یا امور مرتبط مانند منطق و معرفت‌شناسی، منطق و زبان، و منطق در آیات و روایات است. ازاین‌رو، نشر و گسترش پژوهش‌های محققان در زمینه‌های یادشده را مایه مباهات می‌دانیم.