دوفصلنامه معارف عقلی

دوفصلنامه معارف عقلی

Intellectual knowledgeپوستر دوفصلنامه معارف عقلی

دوفصلنامه معارف عقلی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به زبان فارسی منتشر می شود.

دوفصلنامه معارف عقلی، نشریه‌ای علمی ترویجی در حوزه علوم عقلی اسلامی می باشد.