مجله روان شناسی و دین

مجله روان شناسی و دین

Psychology and religion
روان‌شناسی و دین فصل‌نامه‌ای علمی ـ پژوهشی در زمینة روان‌شناسی است که با هدف انتشار مطالعات مرتبط با مناسبات بین روان‌شناسی و دین اسلام در موارد زیر منتشر می‌شود:

  1. نظریه‌پردازی به منظور پایه‌ریزی مکتب روان‌شناسی اسلامی؛
  2. تبیین فلسفة روان‌شناسی اسلامی (مبانی، اصول، ماهیت، روش)؛
  3. نقد فلسفة روان‌شناسی معاصر (مبانی، اصول، ماهیت، روش)، بر اساس مبانی اسلامی؛
  4. نقد رویکردها و دیدگاه‌های موجود در روان‌شناسی معاصر، بر اساس مبانی و منابع اسلامی؛
  5. روش‌شناسی استنباط موضوعات و مسائل روان‌شناختی از منابع اسلامی؛
  6. بومی‌سازی دانش روان‌شناسی با توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی