مجله انوار معرفت

مجله انوار معرفت

The light of knowledgeپوستر مجله انوار معرفت

امروزه مجلات تخصصی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف علمی آینه تاملات، اندیشه ورزی ها، نوآوری ها و پژوهش های روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، به عنوان یکی از مراکز فعال در حوزه مناسبات دین با علوم انسانی اجتماعی، انتشار مجله ای علمی پژوهشی در زمینه علوم انوار معرفت را متناسب با اهداف خود می یابد و از این رهگذر، تلاش فکری در نظریه پردازی، نشاط فعالیت های عقلانی، تضارب اندیشه ها، و نقد عالمانه افکار صاحب نظران را دنبال می کند. این اساس نامه طرح کلی این فعالیت علمی، چارچوب حرکت و راهنمای عمل این مجله خواهد بود.

اهداف

۱. ایجاد زمینه مناسب برای انجام پژوهش های تخصصی روزآمد در زمینه علوم عرفانی و کمک به گسترش آنها؛

۲. انعکاس یافته های علمی صاحب نظران، استادان و پژوهشگران؛

۳. پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی فکری و عرفانی؛

۴. ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء در موضوعات و مسایل اساسی و چالش برانگیز؛

۵. نقد و ارزیابی مستمر دیدگاه ها، نظریه ها و آرای ارائه شده در موضوعات و مسایل مربوط؛

۶. رفع نارسایی ها و کاستی های موجود در باب پژوهش های عرفانی؛

۷. کمک به رشد و شکوفایی پژوهش‌های عالمانه در مناسبات میان دین و عرفان های مضاف؛

۸. معرفی آثار و پژوهش های مهم و نوین در حوزه مطالعات عرفانی؛

۹. اطلاع رسانی درباره نشریات، کتاب ها، سایت ها و همایش های علمی پژوهشی انوار معرفت.