مجله انوار معرفت

مجله انوار معرفت

The light of knowledge
امروزه مجلات تخصصى در حوزه‌ها و رشته‌هاى مختلف علمى آینه تأملات، اندیشه ورزى ها، نوآورى ها و پژوهش هاى روزآمد اصحاب دانش و پژوهش است. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره، به عنوان یکى از مراکز فعال در حوزه مناسبات دین با علوم انسانى ـ اجتماعى، انتشار مجله اى علمى ـ پژوهشى در زمینه علوم انوار معرفت را متناسب با اهداف خود مى یابد و از این رهگذر، تلاش فکرى در نظریه پردازى، نشاط فعالیت هاى عقلانى، تضارب اندیشه ها، و نقد عالمانه افکار صاحب نظران را دنبال مى کند. این اساس نامه طرح کلى این فعالیت علمى، چارچوب حرکت و راهنماى عمل این مجله خواهد بود.

اهداف

۱. ایجاد زمینه مناسب براى انجام پژوهش هاى تخصصى روزآمد در زمینه علوم عرفانی و کمک به گسترش آنها؛

۲. انعکاس یافته هاى علمى صاحب نظران، استادان و پژوهشگران؛

۳. پاسخ‌گویى به نیازهاى تخصصى فکرى و عرفانی؛

۴. ایجاد فضایى مناسب براى تضارب آراء در موضوعات و مسایل اساسى و چالش برانگیز؛

۵. نقد و ارزیابى مستمر دیدگاه ها، نظریه ها و آراى ارائه شده در موضوعات و مسایل مربوط؛

۶. رفع نارسایى ها و کاستى هاى موجود در باب پژوهش هاى عرفانی؛

۷. کمک به رشد و شکوفایى پژوهش‌هاى عالمانه در مناسبات میان دین و عرفان های مضاف؛

۸. معرفى آثار و پژوهش هاى مهم و نوین در حوزه مطالعات عرفانی؛

۹. اطلاع رسانى درباره نشریات، کتاب ها، سایت ها و همایش هاى علمى ـ پژوهشى انوار معرفت.