مجله معرفت اخلاقی

مجله معرفت اخلاقی

Moral knowledgeپوستر مجله معرفت اخلاقی

در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون نشریات تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی در کشور هستیم و این آغازی است برای جنبش نرم‌افزاری و نویدی است برای تولید علم بیشتر در میان اندیشمندان و پژوهشگران داخلی. با وجود این، متاسفانه هنوز در برخی از مهم‌ترین و اثرگذارترین دانش‌ها، مانند دانش اخلاق، شاهد ضعف نشریات تخصصی هستیم. خلا وجود نشریه‌ای تخصصی که یاری‌رسان پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علوم اخلاقی، اعم از فرااخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق توصیفی و اخلاق کاربردی باشد، کاملا محسوس است. بر این اساس، معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به انتشار فصل‌نامه‌ای علمی تخصصی با عنوان معرفت اخلاقی نموده است.