مجله اسلام و پژوهش های مدیریتی

مجله اسلام و پژوهش های مدیریتی

Islam and managerial researchپوستر مجله اسلام و پژوهش های مدیریتی

این فصل نامه، اهداف ذیل را وجهه همت فعالیت خود قرار داده است:

الف) بسترسازی برای طرح و بسط تحقیقات علمی و تخصصی روز آمد، در زمینه مدیریت اسلامی؛

ب) ایجاد فضای تبادل نظر در مباحث اساسی و چالش برانگیز مربوط به موضوعات و مسائل مدیریت و نقد و ارزیابی آرا، نظریه ها و دیدگاه ها در این زمینه؛

ج) شناسایی و تحلیل راه کارهای سازمانی و مدیریتی برای بهبود بخشیدن به فعالیت های سازمان ها و نهادهای کشور، متناسب با فرهنگ اسلامی؛

د) اهتمام به شناسایی، و ترویج دانش مدیریت در بین عالمان دینی در حوزه های علمیه.

«اسلام و پژوهش های مدیریتی» در آغاز حرکت، نیازمند مدد و مداد همه اندیشمندان و محققان مدیریت اسلامی است. تداوم این حرکت نیازمند حمایت فکری و برخورداری از آرا و پیشنهادهای مشفقانه همه اهل نظر است. امید است که با عنایت الاهی، و با همت و بذل توجه شما اندیشوران، این گام ها استوارتر و بلندتر، به سوی تحقق مدیریت اسلامی در عرصه علم و عمل گردد. اولین شماره این نشریه در تابستان ۹۰ منتشر گردید.