مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

Islam and managerial research
این فصل‌نامه، اهداف ذیل را وجهة همت فعالیت خود قرار داده است:

الف) بسترسازی برای طــرح و بـسط تحقیقات علمی و تخصصی روز‌آمد، در زمینة مدیریت اسلامی؛

ب) ایــجاد فضای تــبادل نظر در مباحث اســـاسی و چالش‌برانگیز مربوط به موضوعات و مــسائل مدیریت و نقد و ارزیابی آرا، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در این زمینه؛

ج) شناسایی و تحلیل راه‌کارهای سازمانی و مدیریتی برای بهبود بخشیدن به فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای کشور، متناسب با فرهنگ اسلامی؛

د) اهتمام به شناسایی، و ترویج دانش مدیریت در بین عالمان دینی در حوزه‌های علمیه.

«اسلام و پژوهش‌های مدیریتی» در آغاز حرکت، نیازمند مدد و مداد همة اندیشمندان و محققان مدیریت اسلامی است. تداوم این حرکت نیازمند حمایت فکری و برخورداری از آرا و پیشنهادهای مشفقانه همه اهل نظر است. امید است که با عنایت الاهی، و با همت و بذل توجه شما اندیشوران، این گام‌ها استوارتر و بلندتر، به سوی تحقق مدیریت اسلامی در عرصه علم و عمل گردد. اولین شماره این نشریه در تابستان ۹۰ منتشر گردید.