مجله معرفت سیاسی

مجله معرفت سیاسی

Political knowledgeپوستر مجله معرفت سیاسی

مجله معرفت سیاسی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی است و مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.

دو فصل نامه علمی- تخصصی «معرفت سیاسی»، به منظور بسط و گسترش مطالعات در حوزه دانش سیاسی اسلامی، به انتشار مقالات نظری و کاربردی در این زمینه اقدام می نماید. به نظر می رسد، علی رغم وجود نشریات عمومی و تخصصی در حوزه علوم سیاسی، فقدان نشریه ای که بتواند با ارائه آثار

وزین علمی به رسالت خود در تبیین دیدگاه های اسلام در این حوزه جامع عمل بپوشاند، مورد تاکید صاحب نظران است. از این رو، گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری معاونت پژوهش، اقدام به انتشار دوفصلنامه علمی - تخصصی معرفت سیاسی نموده است تا زمینه ساز شناخت آگاهانه این رشته علمی برای پژوهشگران باشد.