مجله معرفت سیاسی

مجله معرفت سیاسی

Political knowledge
مجله معرفت سیاسی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی است و مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.

دو فصل‌نامه علمی- تخصصی «معرفت سیاسی»، به منظور بسط و گسترش مطالعات در حوزة دانش سیاسی اسلامی، به انتشار مقالات نظری و کاربردی در این زمینه اقدام می‌نماید. به نظر می‌رسد، علی‌رغم وجود نشریات عمومی و تخصصی در حوزة علوم سیاسی، فقدان نشریه‌ای که بتواند با ارائه آثار

وزین علمی به رسالت خود در تبیین دیدگاه‌های اسلام در این حوزه جامع عمل بپوشاند، مورد تأکید صاحب‌نظران است. از این رو، گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری معاونت پژوهش، اقدام به انتشار دوفصلنامة علمی - تخصصی معرفت سیاسی نموده است تا زمینه‌ساز شناخت آگاهانه این رشته علمی برای پژوهشگران باشد.