دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی

دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی

Books and traditionsپوستر دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی

دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی توسط دانشگاه علوم قرآن و حدیث در قم منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی و به صورت آنلاین و چاپی منتشر می شود.

این دوفصلنامه در حوزه های علوم و معارف قرآن و حدیث با گرایش اعتقادات حدیثی مقاله می پذیرد.