فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

The Journal of Modern Administrative Law Research Publicationپوستر فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری بر اساس مجوز شماره ۸۶۰۳۲ مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۲ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ منتشر می گردد. و مستند به ماده ۶ آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸.۹.۲وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ۱۳۹۸.۹.۱۸ هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری نشریه علمی محسوب می گردد.

پژوهش های نوین حقوق اداری ، مجله ای تخصصی و در باره­ ی حقوق ادارب است که رویکرد اصلی آن معطوف به نقد و تحلیل منطق حقوق، اندیشه ها، قواعد و نظامهای حقوق اداری است. این رویکرد، لزوما و منحصرا مبتنی بر منطق و ادبیات حقوقی نیست، بلکه هر شاخه ی علمی دیگر و علوم میان رشته ای را که سخنی در باره ی حقوق دارند، شامل می شود، مانند مباحث مطروح در فلسفه ی حقوق، جامعه شناسی حقوق، تاریخ حقوق، ادبیات حقوق، روش شناسی حقوق و … که هریک به تنهایی می تواند زمینه ای را برای مطالعه در باره ی حقوق فراهم سازد و با نگاهی تطبیقی و نیز برون حقوقی، دانش حقوق را توسعه و نظامهای حقوقی را غنا و توان بیشتر بخشد.

حقوق، گرچه به عنوان فن یا هنر در قبض حرفه ای حقوقدانان، قضات و وکلاء است ولی به عنوان یک علم (هرچند، اعتباری و دستوری) جزئی از خانواده بزرگ دانش و معرفت بشری است که در تحولی مستمر و تعاملی مدام با حیات اجتماعی انسانهاست، به گونه ای که امروزه به تدریج از هاله های تقدیس و تکریم ایدئولوژیک بیرون کشیده شده و به دور از آرمان گرایی های مبهم، در مقام پاسخ به نیازهای متنوع و مقتضیات مختلف روز قرار گرفته و همه ی کارکرد آن در تامین نظم و عدالت مورد انتظار جامعه خلاصه شده است.

پژوهش های نوین حقوق اداری  به عنوان یک مجله علمی پژوهشی در زمینه ی مباحث حقوق اداری، عرصه و فرصتهای جدیدی را برای عرضه ی آراء و اندیشه های جاری در رشته های مختلف  حقوقی راجع به حقوق فراهم آورده است.

اولویت های پژوهشی:

مطالعات کاربردی حقوق اداری، دادرسی اداری، حقوق تطبیقی و نیز مطالعات بنیادین حقوق اداری خصوصا شاخه‌ی فلسفه حقوق، اهمیت نظری و کاربردی زیادی دارد. به لحاظ نظری مباحث فلسفه حقوق موجب فهم دقیق و عمیق حقوق و مفاهیم اصلی آن خواهد شد. واژه های چون عدالت، امنیت،آزادی ،مساوات ومانند آن روشن خواهد شد. نسبت هر یک از این امور با هم بررسی میگردد وتزاحمات آنها روشن می شود.