فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

Quarterly of Legal Encyclopediasپوستر فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی

این نشریه از شماره پاییز ۱۴۰۲ صرفا پذیرای مقالات پژوهشگران به محور «حقوق تطبیقی» خواهد بود.

مقالات حقوق تطبیقی می‌توانند بین موارد متعددی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرند. برخی از این موارد عبارتند از:

۱. تطبیق بین قوانین چند کشور.
۲. تطبیق بین نظام‌های حقوقی مختلف.
۳. تطبیق بین حقوق و قوانین ایران با فقه امامیه.
۴. تطبیق بین چندین نظریه حقوقی از نظریه‌پردازان داخلی و خارجی.
۵. تطبیق بین حقوق و یک رشته دانشگاهی دیگر.
۶. تطبیق و مقایسه بین فقه امامیه و فقه اهل سنت؛
۷. مقایسه مذاهب گوناگون اهل سنت؛
۸. تطبیق و مقایسه بین مکاتب فکری مختلف.

فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این نشریه، پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوقی در زمستان ۱۳۹۷ پایه گذاری شده است. این نشریه تلاش می‌کند پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق را انعکاس داده و با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوقی را گزارش دهد.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه بر شیوه دسترسی-آزاد تاکید دارد و تمام مراحل تا چاپ مقاله از سوی انتشارات پژوهشکده حقوق و قانون ایران پشتیبانی مالی می شود.

قریب به اتفاق گروه دبیران این نشریه از رتبه استاد تمامی دانشگاه یا قاضی دیوانعالی کشور برخوردار بوده‌اند و از نظر توزیع جغرافیایی نیز از دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، علوم قضائی، اصفهان و مشهد دعوت شده‌اند. و از نظر گرایش‌های مختلف حقوقی نیز غالبا جزو نظریه پردازان و دکترین گرایش مربوط هستند و این ویژگی زمینه مطالعات بین رشته‌ای حقوق را نیز فراهم کرده‌است.

فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. همچنین لازم به ذکر است که این نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.