فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

KNOWLEDGE OF POLITICAL INTERPRETATIONپوستر فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

فصلنامه علمی تخصصی دانش تفسیر سیاسی به شماره ۸۵۵۶۸ در تاریخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۴ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارد.

این نشریه در حوزه علوم سیاسی مقاله می پذیرد.