فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

KNOWLEDGE OF POLITICAL INTERPRETATIONپوستر فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

فصلنامه علمی تخصصی دانش تفسیر سیاسی به شماره ۸۵۵۶۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارد
.
موضوعات تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل تمامی گرایش ها
.
فصلنامه دانش تفسیر سیاسی با اولویت دهی به پژوهش های مرتبط با توسعه مبانی دانش تحلیل و تفسیر سیاسی منتشر می شود با این حال از دستاوردهای پژوهشی اساتید و پژوهشگران در سایر حوزه های مختلف علم سیاست در تمامی گرایش ها نیز استقبال می نماید. یادآور می شود که مقالات نظری مرتبط با دانش تحلیل و تفسیر سیاسی سریعتر در فرایند بررسی و انتشار قرار خواهند گرفت.