فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

فصلنامه دانش تفسیر سیاسی

KNOWLEDGE OF POLITICAL INTERPRETATION
فصلنامه علمی تخصصی دانش تفسیر سیاسی به شماره ۸۵۵۶۸ در تاریخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۴ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دارد.

این نشریه در حوزه علوم سیاسی مقاله می پذیرد.