دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران

دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران

Iranian Medicinal plants Technologyپوستر دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و انجمن گیاهان دارویی ایران با هدف تبیین جایگاه گیاهان دارویی در کشور و  ایجاد فضای مناسب برای تبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی، بر اساس مجوز کمیسیون نشریات علمی  و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزشی آمادگی دریافت مقالات پژوهشی، ترویجی و مروری جهت چاپ در نشریه علمی - ترویجی" فناوری گیاهان دارویی ایران" را دارد.

از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، مروجین و دانشجویان دعوت می شود تا مقالات کاربردی خود را با تاکید بر یافته های ترویجی، مسایل محوری گیاهان دارویی ومعطرکشور در محورهای زیر از طریق سایت نشریه به آدرس  http://mpt.areeo.ac.ir ارسال نمایند.

  • روش های به زراعی و به نژادی
  • روش های  بهره برداری
  • جنبه های فیزیولوژیکی و اکولوژیکی
  • تغذیه دام
  • تغذیه و حاصلخیزی خاک
  • اقتصاد و بازاریابی
  • صنایع غذایی، فرآوری و بسته بندی
  • گیاهپزشکی
  • جنبه های دارویی و طب ایرانی
  • مکانیزاسیون