مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
سردبیر:

نام اختصاری:JMOBS
موضوعات کلی:علوم انسانی / تربیت بدنی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار