مطالعات زبان و ادبیات غنایی

مطالعات زبان و ادبیات غنایی
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار