فصلنامه مطالعات سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاسی

Political studies


پوستر فصلنامه مطالعات سیاسی

مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخه4/8/1388 به درجه علمی-پژوهشی ارتقاء یافت.