فصلنامه مطالعات سیاسی

فصلنامه مطالعات سیاسی

Political studiesپوستر فصلنامه مطالعات سیاسی

مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رأی پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون مذکور مورخه ۱۳۸۸/۸/۴ به درجه علمی-پژوهشی ارتقاء یافت.مقالات پذیرش شده در فصلنامه مطالعات سیاسی