مطالعات علوم اجتماعی ایران

مطالعات علوم اجتماعی ایرانعلمی - پژوهشی دانشگاه آزادنمایه سازی شده در SIDنمایه سازی شده در Google Scholar
سردبیر:

نام اختصاری:مطالعات علوم اجتماعی ایران
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار