مهندسی مدیریت

مهندسی مدیریت
سردبیر:

نام اختصاری:مهندسی مدیریت نوین
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار