دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

Persian Literature Scheduleپوستر دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی

دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی به زبان فارسی منتشر می شود.
این نشریه در حوزه های زبان و ادبیات فارسی،ادبیات تطبیقی مقاله می پذیرد.

چکیده مقاله ­ها به زبان انگلیسی خواهد بود.

شرایط علمی

مقاله باید تحلیلی و برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد.

مقاله باید دارای اصالت و نوآوری باشد.

در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

مقاله باید از نوع تحلیل و نقد اصیل باشد. مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه کارنامه ادب پارسی