فصلنامه سواد سلامت

فصلنامه سواد سلامت

Journal of Health Literacyپوستر فصلنامه سواد سلامت

فصلنامه سواد سلامت به همت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و با مشارکت شعبه شمال شرق انجمن(گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) به صورت الکترونیک منتشر می‌گردد و هدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با سواد سلامت، آموزش سلامت و ارتقای سلامت می‌باشد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است.مقالات پذیرش شده در فصلنامه سواد سلامت