دوفصنامه پزشکی نوید نو

دوفصنامه پزشکی نوید نو

Navid No Journal


پوستر دوفصنامه پزشکی نوید نو

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نویدنو، نشریه ای علمی، پژوهشی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقاء سطح دانش پزشکی می‏باشد.

اولین دوره انتشار این مجله از سال 1375 بوده و حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل مقالات تحقیقی، مروری و گزارش مورد در کلیه رشته‏ های علوم پزشکی می باشد. این نشریه بصورت فصلنامه و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.مقالات پذیرش شده در دوفصنامه پزشکی نوید نو