فصلنامه‌ی شهرسازی و معماری هویت محیط

فصلنامه‌ی شهرسازی و معماری هویت محیط

Journal Urban Planning and Architectural Environment Identity


پوستر فصلنامه‌ی شهرسازی و معماری هویت محیط

فصلنامه‌ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط یک نشریه پژوهشی - تخصصی است که دستاوردهای پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم در حوزه شهرسازی و معماری را به چاپ می‌رساند. این نشریه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی را تمام متن به سه زبان فارسی، انگلیسی،کردی پذیرش و انتشار می‌دهد.

محورهای مطالعاتی و پژوهشی در فصلنامه به شرح ذیل است:

  • برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری، طراحی شهری و معماری
  • رویکردها و پژوهش­ های نظری - کاربردی در هویت محیطی شهرسازی ومعماری
  •  تحلیل‌های هویت محیطی در برنامه‌ریزی،  توسعه فضاهای معماری و شهرسازی
  •  ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین، مسکن،اقتصاد شهری
  •  شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی و طراحی شهری و معماری
  • تحلیل و نظریه پردازی کیفیت زندگی در فضاها،توسعه و برنامه ریزی
  •  آینده پژوهی در  موضوعات شهرسازی و معماری

محورهای مطالعاتی و پژوهشی ویژه نامه

  • پژوهش های شهرسازی و معماری با محوریت هویت در سکونتگاهای کوهستانی