دوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی

دوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی

Islamic Psychological Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی

نشریه «پژوهش های روان شناسی اسلامی» نشریه ای علمی و بین المللی است و در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات روانشناختی» مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

این نشریه در حوزه روان‌شناسی  مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در دوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی