دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهشپوستر دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

این نشریه با هدف انتشار مقالات علمی ـ تخصصی در زمینه‌های تاریخ اسلام و تشیع، امامان شیعه(ع)، ایران اسلامی و تمدن اسلامی، از پاییز۱۳۸۱ با چهار پیش شماره و سپس از بهار سال ۱۳۸۳ به بعد، در قالب فصل‌نامه منتشر می‌شود.