فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

فصلنامه اندیشه های حقوق عمومیپوستر فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

فصل‌نامه علمی ـ ترویجی اندیشه‌های حقوق عمومی

قلمرو‌های زیر را این نشریه وجهه همت خویش قرار داده است:

1. معرفی و تبیین انواع پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های مختلف علم حقوق؛

2.حوزه‌های مختلف حقوق‌پژوهی (فراحقوق، حقوق هنجاری، حقوق کاربردی، حقوق توصیفی، حقوق تطبیقی بین‌المذاهب، و...)؛

3. رابـطة حقوق و عـلوم هـمگن (رابـطة حقوق و عـرفان، حقوق و روان‌شناسی، حقوق و روانکاوی، حقوق و دین، حقوق و فقه، حقوق و...)؛

4. رابطة حقوق و علوم دیگر (فلسفه و حقوق، معرفت‌شناسی و حقوق، جامعه‌شناسی و حقوق، انسان‌شناسی و حقوق، سیاست و حقوق،‌ اقتصاد و...)؛

5. جایگاه حقوق در دانش‌های تجربی و علوم انسانی؛

6. شیوه‌های استنباط حقوقی از متون اسلامی؛

7. بررسی و نقد روش‌های موجود در حوزة حقوق‌پژوهی؛

8. بررسی و نقد منابع و تراث حقوقی؛

9. نقش فناوری نوین در فرایند حقوق‌پژوهی و طرح مسائل جدید حقوقی؛

10. راه‌کارهای کاربردی ساختن حقوق در همة ابعاد زندگی بشری.