مجله معرفت سیاسی

مجله معرفت سیاسیپوستر مجله معرفت سیاسی

مجله معرفت سیاسی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی است و مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.